17.7.2023

Monimuotoinen työkulttuuri antaa tilaa innovatiivisuudelle ja uusille ideoille

Ihmisläheisyys, vastuullisuus ja yhdessä menestyminen ovat arvoja, jotka ohjaavat OP Ryhmän toimintaa ja valintoja. Asiakaskunnan monimuotoisuuden on tärkeää heijastua myös yrityksen henkilöstössä ja johdossa. Kun ihmiset voivat hyvin ja tuntevat kuuluvansa työyhteisöön, myös yritys menestyy. 

Ihmisten monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus ovat tällä hetkellä yksi keskeisemmistä sosiaalisen vastuun teemoista. OP Ryhmässä sosiaalinen vastuu on osuuspankkitoiminnallisuuden kautta toimintamme ytimessä ja näkyy konkreettisina tekoina arjessa. 

OP kantaa sosiaalista vastuuta tukemalla lasten ja nuorten hyvinvointia sekä erilaista harrastustoimintaa ja järjestää eri ikäisille digi- ja taloustaitovalmennuksia. Olemme myös kysyneet suoraan omistaja-asiakkailtamme, millaisia vastuullisuustekoja he toivovat paikallisilta osuuspankeilta. Asiakkaidemme toiveissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemisen teot ovat nousseet poikkeuksetta ykkösiksi.

Monimuotoisuus näkyy laajasti OP:n asiakaskunnassa. Samalla kun Suomen asukkaat ja väestö monimuotoistuvat esimerkiksi maahanmuuton myötä, monimuotoistuu OP:n asiakaskuntakin. Työntekijöiden ja asiakkaiden tullessa erilaisista taustoista, tulee yrityksen panostaa siihen, että oma henkilöstö yritysjohto mukaan lukien heijastaa entistäkin paremmin ympärillä olevaa yhteiskuntaa. Näin pystytään ymmärtämään ja palvelemaan asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla.

OP:n vastuullisuusohjelman yhtenä tärkeänä tavoitteena on vahvistaa yhdenvertaista, osallistavaa ja monimuotoista kulttuuria. Monimuotoinen ja osallistava työkulttuuri antaa tilaa innovatiivisuudelle ja sen myötä syntyy enemmän ideoita. Kun jokainen kokee voivansa olla oma itsensä töissä, ovat työntekijät keskimäärin tyytyväisempiä, voivat paremmin ja ovat sitoutuneempia organisaatioon.Loppupeleissä tämä näkyy aina positiivisena tuloksena viivan alla.

Liiketoiminnan näkökulmasta monimuotoinen, hyvinvoiva ja osallisuutta kokeva henkilöstö tuottaa paremmin ja saa aikaan parempia tuloksia. Mitä laaja-alaisempaa osaamista työntekijöiltä löytyy, sitä moninaisempaan ongelmanratkaisuun tiimit kykenevät. OP Ryhmä on yksi Suomen suurimmista työllistäjistä ja laajojen toimitusketjujen myötä työntekijöitä löytyy Suomen lisäksi niin Baltian maista kuin toiselta puolelta maailmaa. 

Osaajapula on asia, josta monet yritykset ja alat ovat huolissaan. Työelämä on murroksessa ja osaajien houkuttelu Suomeen on aiempaa tärkeämpää. Monella alalla on kasvava tarve erilaisille tekijöille, ja huoli oikean osaajan löytymisestä on todellinen. Monimuotoisuus näyttelee isoa roolia osaajapulan näkökulmasta, sillä mitä monimuotoisempi yrityksen työkulttuuri on, sitä houkuttelevampi työpaikka on ulkomaiselle osaajalle.

OP:ssa monimuotoisuutta edistetään rekrytointi kerrallaan. Rekrytointiprosessista on tehty mahdollisimman yhdenmukainen ja tasalaatuinen ja -puolinen kaikille. OP:lla on käytössä erilaisia metodeja, joiden avulla saadaan kattavaa tietoa ehdokkaan soveltuvuudesta tiettyyn tehtävään ja lopulta valintapäätöksen tueksi. Esimerkiksi sukupuolta ei rekrytointiprosessissamme kysytä. Olemme myös kouluttaneet rekrytoijia monimuotoisuudesta, jotta myös mahdolliset tiedostamattomat ennakkokäsitykset vaikuttaisivat valintaan mahdollisimman vähän.

Monimuotoisuuden edistäminen ei tietenkään saa jäädä rekrytointiin, vaan toimia sen edistämiseksi tulee tehdä työyhteisössä jatkuvasti, jotta työntekijä voi tuntea olevansa tasavertainen työyhteisön jäsen. 

Liiketoiminnallisten hyötyjen ja osaajapulan lisäksi perimmäisenä vastuullisuustyön taustalla on aina kysymys ihmisten yhdenvertaisuudesta ja lopulta ihmisoikeuksista. Ihmisoikeudet ja ihmisten yhdenvertaisuus tulevat aina ensin, riippumatta liiketoiminnan hyödyistä ja kilpailueduista. Näiden osalta ei koskaan olla täysin valmiita, ja teemme OP Ryhmässä jatkuvaa kehitystyötä sosiaalisen vastuun tavoitteidensa toteutumiseksi kokonaisvaltaisesti.

Jos yrityksessäsi pohditaan tällä hetkellä sosiaalisen vastuun ulottuvuuksia tai mistä lähteä liikkeelle tavoitteiden asettamisessa tai niiden mittaamisessa, kannustan opiskelemaan asioita ja aloittamaan epäkohtien muuttamisen asia ja rekrytointi kerrallaan. Tärkeintä on aloittaa.